Ordlista

Ordlista

Här finner du en ordlista med de vanligaste orden och uttrycken inom assisterad befruktning som du behöver känna till under din behandling.

Agonistcykel

Långt protokoll vid IVF-behandling med förbehandling i form av nässpray (GnRH-agonist) ca 2 veckors tid innan injektionsbehandlingen påbörjas. Äggstockarna försätts i vilofas. Ett tillfälligt klimakterium kan sägas uppstå. De låga hormonnivåerna kan ge huvudvärk, humörsvängningar och trötthet. Andra symtom är ökad värmekänslighet och torra slemhinnor.

AID  (Artificial Insemination of Donor sperm)

Insemination med donerade spermier.

AIH (Artificial Insemination of Husbands sperm)

Partnerinsemination kan vara en lämplig behandling  om paret har svårt att genomföra samlag.

Antagonistcykel

Vid det korta protokollet stimuleras äggstockarna utan föregående nedreglering. Hormonbehandlingen börjar i samband med mens och några dagar in i behandlingen ges det läkemedel (GnRH-antagonist) som reglerar kroppens signal för ägglossning.

AMH (anti Müllerian hormone)

Ett hormon som produceras av de små, växande äggblåsorna i äggstockarna. Vetenskapliga undersökningar har visat att halten av AMH i blodet motsvarar antalet kvarvarande ägg i äggstockarna (se äggstockskapacitet). En yngre kvinna har oftast fler ägg och alltså ett högre AMH. En viktig parameter vid en fertilitetsutredning och rekommendation av behandlingsmetod.

Assisterad befruktning

Är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att föra samman spermier och ägg för att hjälpa ett par att få barn. Antingen hanteras enbart spermier (sädesceller) utanför kroppen (se insemination) eller så behandlas både äggceller och spermier utanför kroppen (se IVF, ICSI). I Sverige genomförs idag ca 17 000 behandlingar.

Azoospermi (avsaknad av spermier i sädesvätskan)

Beror på störd spermiebildning i testikeln eller på att det är stopp i bitestikeln/sädesledaren.

 Blastocystodling

Vid långtidsodling låter man embryona tillväxa 5-6 dagar innan de återförs, de har då nått blastocyststadiet och innehåller 150-200 celler.

Cervix

Livmoderhals

Coitus

Samlag

Corpus luteum – gulkropp

Ombildad äggblåsa efter ägglossning

Dubbeldonation

Kan erbjudas till par eller ensamstående. Både donerade ägg och donerade spermier används för behandling. Äggen kan vara färska eller frysta medan spermierna alltid är frysta.

Ejakulat

Sädesvätska

Embryo

Ett befruktat ägg som börjat dela sig.

Embryodonation

Innebär donation med överblivna embryon vid IVF-behandling och som frysts in. Om paret inte önskar fler barn kan de erbjuda sina embryon till andra. Livio erbjuder i likhet med andra svenska fertilitetskliniker inte embryodonation ännu då det saknas fullständiga etiska riktlinjer från Socialstyrelsen. När dessa är på plats kan embryodonation erbjudas till par eller ensamstående.

Endometrios

Livmoderslemhinna utanför livmoderhålan

Endometrium

Livmoderns slemhinna

Epididymis

Bitestikel

ET (Embryo Transfer)

Då embryot (ett befruktat och delat ägg) återförs efter IVF (se nedan), för läkaren in en tunn ledare i livmoderhalskanalen och kontrollerar läget med hjälp av ultraljud. Embryologen suger upp embryot i en tunn kateter som via ledaren förs in i livmodern.

Follikel – äggblåsa

Frysförvaring

Om flera ägg befruktas och delar sig normalt vid IVF kan övertaliga embryon av god kvalitet frysförvaras. Blir kvinnan inte gravid med det färska embryo som återförs, kan alltså ett frysförvarat embryo tinas och återföras. Enligt lag får ett embryo frysförvaras i högst 10 år.

Frysteknik

Det finns två olika frystekniker. Den ena bygger på att embryona på ett kontrollerat sätt, sakta kyls ned, så kallad långsam nedfrysning. Den andra metoden bygger på en blixtsnabb nedkylning av embryon och kallas för vitrifikation (se vidare under vitrifiering). Långsam nedfrysning användes endast för dag 2/3 frysförvaring medan blastocyster vitrifieras. Varje embryo förvaras i id-märkta s k strån i tankar med flytande kväve.

FSH –

Follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

Gamet

Könscell. Antingen ägg eller spermie

Gonadotropin –

Samlingsnamn för hypofyshormonerna FSH och LH

hCG (humant choriongonadotropin) –

Graviditetshormon

Hormonstimulering

Vid ägglossningsstörning kan ägglossning framkallas med tabletter eller injektioner. Ultraljudsundersökning och hormonprover används för att styra behandlingen.

ICSI (IntraCytoplasmatisk SpermieInjektion)

Om mannens spermaprov innehåller alltför få eller dåligt rörliga spermier hjälper man spermierna att befrukta äggen i samband med IVF. Varje moget ägg injiceras med en spermie. Denna metod används vid drygt hälften av IVF-behandlingarna.

Implantation

Ett embryo fäster vid livmoderslemhinnan

Inomparsdonation

Kallas ibland embryodonation, embryoadoption eller partnerbehandling. Erbjuds till samkönade par (eller transman-transman/kvinna) där ägg aspireras från den ena och transfereras till den andra. Behandling sker med färska ägg eller frysta embryon.

IVF (In Vitro Fertilisering) –

Provrörsbefruktning, används vid alla former av ofrivillig barnlöshet; kvinnlig, manlig och oförklarad infertilitet samt vid ägg- och spermiedonation,

LH (luteiniserande hormon) –

Framkallar bl a ägglossning

Lutealfas –

Tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

Myom –

Muskelknutor i livmodern

OHSS – (Ovarian Hyperstimulation Syndrome)

Överstimulering inträffar hos 1-2 % i samband med provrörsbefruktning. En given dos hormon ger tillväxt av för många äggblåsor, buken svullnar, det gör ont och kan kännas tungt att andas. Oftast kommer symtomen först efter återförandet. Åtgärderna vid överstimulering varierar med svårighetsgraden. Vanligen räcker vila och kontroller på kliniken, men ibland krävs vård på sjukhus. Det finns en ökad risk för blodpropp och blodförtunnande behandling kan bli aktuell. En graviditet påverkas inte negativt.

Med den kortare hormonstimuleringen (antagonistschema) har risken för OHSS minskat betydligt. Idag kan vi frysa alla embryon och avstå från att föra embryo tillbaka direkt i samband med behandlingen. Ett fryst/tinat embryo återförs sedan i kvinnans egen menscykel eller med enklare hormonstimulering utan några risker för kvinnan och med minst lika stor chans att bli gravid.

OPU (Ovum Pick-Up) –

Aspiration av ägg ( ägguttag) från äggstockarna, via slidan

Ovarium –

Äggstock

Ovulation – 

Ägglossning

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)

Om spermier saknas i sädesvätskan, och orsaken är stopp i sädesledaren till exempel efter infektion eller sterilisering, kan spermier uthämtas från bitestikeln. Ingreppet görs i lokalbedövning.

Progesteron –

Gulkroppshormon som produceras i gulkroppen och gör livmoderslemhinnan mer mottaglig för embryot

St.IVF – standard IVF –

Spermier och ägg placeras tillsammans i en skål med näringslösning och spermierna befruktar äggen på ”naturligt” sätt.l

Spermiedonation 

Om orsaken till parets infertilitet beror på att mannen saknar spermier kan paret bli föräldrar med spermiedonation. Kvinnans ägg befruktas då med donerade spermier och ett embryo återförs till kvinnans kropp. Även lesbiska par kan bli föräldrar genom spermiedonation.

TESA (TEsticular Sperm Aspiration)

Om spermier saknas i sädesvätskan kan man i lokalbedövning uthämta spermier direkt från testikeln genom en nålbiopsi.

Micro-TESE (Microscopic TEsticular Sperm Extraction)

I vissa fall behöver man ta små kirurgisk biopsier från testikeln för att ha större chans att hitta spermier. Detta ingrepp görs också i lokalbedövning.

Testis

Testikel

Testosteron

Manligt könshormon

Tuba uterina

Äggledare

Uterus –

Livmoder

Utredning –

För att ta reda på varför en graviditet dröjer träffar paret en läkare för samtal och för att göra undersökningar.

Vitrifiering –

Vitrifikationsmetoden är en snabb tvåstegsprocess för att frysa ägg eller embryon. Det första steget är ”dehydrering”, då vätskan dras ur cellerna. Det andra steget förvandlar cellerna från flytande form till fast form. Detta steg sker på ett ögonblick och i denna process förhindras skadliga iskristaller att bildas

Äggdonation –

Om orsaken till parets infertilitet beror på att kvinnan har få/inga ägg eller på att äggen har nedsatt kvalitet kan paret bli föräldrar med äggdonation. Donerade ägg befruktas då med partnerns spermier och ett embryo återförs i kvinnans kropp.

Äggstockskapacitet (se AMH) –

Antalet kvarvarande ägg i äggstockarna vid en given tidpunkt. En god äggstockskapacitet hos kvinnan ökar chanserna att få barn med IVF.